Regulamin korzystania ze Szpitalnej e-Rejestracji Pacjentów

§ 1

1.    Regulamin określa warunki korzystania ze Szpitalnej e-Rejestracji udostępnianej przez Szpital .

2.    Szpitalna e-Rejestracja jest formą komunikacji służącą do wymiany informacji związanej z e-Rejestracją pacjentów pomiędzy Użytkownikami a Szpitalem.

§ 2

Postanowienia ogólne

1.    Ze Szpitalnej e-Rejestracji mogą korzystać tylko Użytkownicy którzy dokonali rejestracji.

2.    Każdy Użytkownik Szpitalnego Portalu Informacyjnego zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3.    Użytkowanie Szpitalnej e-Rejestracji oznacza całkowitą zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

4.    Za kompletność i rzetelność danych oraz informacji przekazywanych na strony Szpitalnej e-Rejestracji odpowiada Użytkownik, który te treści zamieścił.

5.    Szpital nie ponosi odpowiedzialności za dane, które zostały błędnie wprowadzane przez Użytkownika, a w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z korzystaniem przez nich z udostępnionych informacji.

§ 3

Rejestracja Użytkownika

1.    Korzystanie ze Szpitalnej e-Rejestracji następuje po:

1.    wypełnieniu formularza rejestracyjnego na stronie https://rejestracja.szpital-zdroje.szczecin.pl ,

2.    potwierdzeniu rejestracji użytkownika na podstawie otrzymanej wiadomości email

3.    autoryzacji użytkownika przez pracownika Szpitala w Rejestracji Poradni Dziecięcych w Pawilonie 19 na parterze w Szpitalu przy ul. Mącznej 4 (wymagany dowód osobisty i wydrukowane potwierdzenie rejestracji)

4.    po otrzymaniu jednorazowego hasła dostępowego należy w ciągu 24 godzin dokonać potwierdzenia rejestracji i ustawić własne hasło dostępowe. Hasło musi zawierać minimum 8 znaków, przynajmniej jedną cyfrę i jedną dużą literę

§ 4

Wyrejestrowanie / zawieszenie konta

1.    Szpital  może zablokować konto Użytkownika do Szpitalnej e-Rejestracji ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

1.    Nieprawidłowego, niezgodnego z niniejszym Regulaminem korzystania ze Szpitalnej      e-Rejestracji,

2.    otrzymania informacji o niemożności dalszego wykorzystania Szpitalnej e-Rejestracji przez Użytkownika,

3.    na wniosek Użytkownika.

2.    Odblokowanie zablokowanego konta następuje na wniosek Użytkownika.

3.    Szpital zastrzega sobie prawo do zawieszenia kont Użytkownika, którego działania będą niezgodne z niniejszym Regulaminem.

 

§ 5

Zasady bezpieczeństwa

1.    Użytkownik ma obowiązek ochrony parametrów konta przed osobami trzecimi.

2.    Użytkownik odpowiada za niewłaściwe posługiwanie się kontem w Szpitalnej e-Rejestracji, w tym za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.

3.    Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie informować Szpital o każdym przypadku:

1.    nieprawidłowego lub nietypowego działania Szpitalnej e-Rejestracji,

2.    utraty loginu i hasła,

3.    nieprawidłowego lub nietypowego działania innych Użytkowników lub podmiotów trzecich, dotyczących Szpitalnej e-Rejestracji lub zawartych w nim danych,

4.    nieautoryzowanego korzystania ze Szpitalnej e-Rejestracji,

5.    wykorzystywania danych zawartych w Szpitalnej e-Rejestracji przez osoby nieuprawnione lub do celów innych niż określone w niniejszym Regulaminie,

6.    potrzebie wyłączenia dostępu do Szpitalnej e-rejestracji.

4.    Zabronione jest umieszczanie treści niezgodnych z obowiązującym prawem, a w szczególności informacji i materiałów mogących naruszyć przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5.    Szpital nie ponosi odpowiedzialności za modyfikację, utratę, jak i za ujawnienie danych wprowadzonych przez Użytkownika do Szpitalnej e-Rejestracji z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, a w szczególności wskutek utraty lub niewłaściwego zabezpieczenia loginu lub hasła.

§ 6

Funkcjonowanie Szpitalnej e-Rejestracji

1.    Szpital  nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Szpitalnej e-Rejestracji wynikającej z przyczyn naturalnych lub od niego niezależnych.

2.    Szpital zastrzega sobie prawo przerw w pracy Szpitalnej e-Rejestracji niezbędnych do jego konserwacji lub aktualizacji.

§ 7

Przepisy końcowe

1.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Szpitalnej e-Rejestracji i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.

2.    Szpital zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Szpitalnego Portalu Informacyjnego.

3.    Zastosowanie mają przepisy:

1.    Ustawa z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285),

2.    Ustawa z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402),

3.    Ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, ze zm.),

4.    Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr .90, poz. 631, ze zm.).

5.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).